UL 900 Standard Test


   มาตรฐาน UL 900ได้ถูกกำหนดขึ้นโดย Underwriters Laboratories (UL) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับทดสอบแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) เพื่อหาความสามารถในการเผาไหม้ (Combustibility) และปริมาณควันที่เกิดขึ้น (Smoke Generating)เมื่อมีการเผาไหม้ โดยการทดสอบแผ่นกรองอากาศตามมาตรฐาน UL นั้นจะครอบคลุมการทดสอบแผ่นกรองอากาศทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและแบบล้างน้ำได้ (Disposable and Washable Type uk omega replica centre)โดยแผ่นกรองอากาศที่จะทดสอบจะต้องเป็นแผ่นกรองอากาศที่สะอาดและใหม่  ซึ่งตามมาตรฐาน UL900 นี้
จะใช้เปลวไฟในการเผาไหม้ชิ้นส่วนของแผ่นกรองอากาศ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อกรอง (Media),ซีล (Sealant),สารยึดเหนี่ยว (Adhesive), กรอบของแผ่นกรองอากาศ (Frame classical rolex replica uk) เพื่อตรวจสอบว่าแผ่นกรองอากาศนั้น
จะต้องประกอบขึ้นจากวัสดุไม่ลามไฟและถูกจัดอยู่ใน Class ใด โดยแผ่นกรองอากาศตามมาตฐาน UL สามารถแบ่งได้ 2 Class ดังนี้


Class 1 – แผ่นกรองอากาศจะถูกเผาไหม้เล็กน้อยและก่อให้เกิดควันในปริมาณน้อยกว่า 2.5 ตารางนิ้ว
Class 2 – แผ่นกรองอากาศจะถูกเผาไหม้ปานกกลางและก่อให้เกิดควันในปริมาณน้อยกว่า 9 ตารางนิ้ว


โดยแผ่นกรองอากาศที่ผ่านมาตรฐาน UL 900 นั้นจะได้ Label และมีรายชื่ออยู่ใน Approval Listของ UL ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Website ของ UL (www.ul.com)อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน UL 900จะทดสอบแผ่นกรองอากาศในสภาวะสะอาด ก่อนมีการใช้งานจริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสามารถ
ในการเผาไหม้และปริมาณควันที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและปริมาณของฝุ่นที่ถูกดักจับโดยแผ่นกรองอากาศด้วย นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555ได้มีการประกาศจากทาง UL ว่ามาตรฐาน UL 900 ไม่มีการแบ่ง Class 1 หรือ Class 2เนื่องจากคณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าเราไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานว่า Class 1 จะปลอดภัยกว่า Class 2ได้ เพราะเนื่องจากเมื่อใช้งานจริง จะมีฝุ่นต่างๆถูกดักจับอยู่ที่เนื้อกรองดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น uk fake cartier watch