สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2561

 • Date: March 27, 2018
  Venue: Swissotel le concorde Ratchada

  เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอรุรักษ์พลังงาน"

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกๆท่าน ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และพบกันกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

  สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2561
 • Date: March 27, 2018
  Venue: Swissotel le concorde Ratchada

  เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอรุรักษ์พลังงาน"

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกๆท่าน ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และพบกันกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

  สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2561
 • Date: March 27, 2018
  Venue: Swissotel le concorde Ratchada

  เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอรุรักษ์พลังงาน"

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกๆท่าน ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และพบกันกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

  สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2561
 • Date: March 27, 2018
  Venue: Swissotel le concorde Ratchada

  เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอรุรักษ์พลังงาน"

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกๆท่าน ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และพบกันกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

  สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2561